POLITIKA IMS

POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA (IMS)

Politikom IMS preduzeće MONDOLUKA PLUS DOO definisalo je mere i aktivnosti neophodne za pružanje usluga za rečni transport i snabdevanje plovila dizel gorivom i uz ostvarivanje ciljeva kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa vizijom osnivača i misijom preduzeća.

Poslovanje preduzeća MONDOLUKA PLUS DOO zasniva se na sledećim principima:

  • Planiranje poslovnih procesa i aktivnosti koji utiču na kvalitet, zaštitu životne sredine i bezbednost i zdravlje na radu na bazi menadžmenta rizicima, prevencije rizika i korišćenje prilika;
  • Stvaranje uslova za pouzdan i održiv razvoj preduzeća, privrženost prevenciji i stalnom poboljšavanju kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Razvoj konkurentnosti na načelima javnosti i transparentnosti i stalno poboljšavanje rezultata poslovanja;
  • Pouzdanost u pružanju usluga uz potpuno zadovoljavanje zahteva korisnika;
  • Povećanje motivacije, stalni razvoj kompetentnosti, odgovornosti i lojalnosti zaposlenih uz podizanje svesti o neophodnosti održive realizacije poslovanja;
  • Potpuna usklađenost poslovanja sa zakonskim i drugim zahtevima koji se odnose na poslovanje preduzeća;

Navedene principe preduzeće MONDOLUKA PLUS DOO ostvaruje stalnim razvojem i doslednom primenom integrisanog menadžment sistema koga čine menadžment kvalitetom (ISO 9001:2015), menadžment životnom sredinom (ISO 14001:2015) i menadžment bezbednošću i zdravljem na radu (OHSAS 18001:2007).

Realizacijom svojih obaveza tačno i na vreme svi zaposleni daju svoj lični doprinos sprovođenju ove Politike integrisanog menadžment sistema.

Direktor Pavle Marinović
Beograd, Mart 2017

Dokument o politici IMS možete preuzeti ovde.